.

Doelstelling

De h-boot klassevereiniging heeft een aantal doelstellingen, te weten:

  • Promotie van de klasse en daarmee het bewerkstelligen van groei van het aantal H-boten in Nederland.
  • Stimuleren van het wedstrijdzeilen in de H-boot.
  • Het verstekken van technische informatie m.b.t. de H-boot, zowel wat betreft het onderhoud van en reparaties aan de boot, als wat betreft de snelheid en trim vn de boot.
  • versterking van de onderlinge contacten tussen de H-bootzeilers (waaruit wel verdere initiatieven kunnen voortkomen zoals bijv. gezamenlijke deelname aan wedstrijden, bemanningspools, onderlinge wedstrijden).
Hoe lid worden?

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die de H-boot een warm hart toedraagt. De rechten en plichten van een lid zijn nader beschreven in de statuten van de vereniging. Leden krijgen op verzoek een afschrift van deze statuten toegezonden.

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door daartoe een schriftelijk verzoek te richten ann de secretaris van de vereniging, Hans Bredenwoud.  Dit verzoek moet vermelden:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoon, email
  • H-boot nummer en/of naam
  • ligplaats of gebruikelijk vaarwater
  • schipper of bemanningslid

Na aanmelding ontvangt men hiervan een e-mail.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Gedurende het hele jaar kan men lid worden van de vereniging. De kosten hiervan bedragen 50,- euro. per jaar. Wie zich na 1 oktober van een jaar aanmeldt als lid is over dat jaar geen contributie meer verschuldigd.